Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014

Η ΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΣ


Το βουλευτικό αξίωμα αποκτάται καταρχήν με την εκλογή και από την ημέρα αυτής. Εντούτοις, η άσκηση αυτού είναι αδύνατη χωρίς την επίσημη βεβαίωση περί της εκλογής ενός υποψηφίου ως βουλευτή.
Τη βεβαίωση αυτή αποτελεί η απόφαση του Πρωτοδικείου περί της ανακηρύξεως του εκλεγέντος βουλευτή. Από την ημέρα τηςδημοσίευσης της απόφασης αυτής αποκτάται σύμφωνα με το νόμο προσωρινά το βουλευτικό αξίωμα, η κτήση αυτή γίνεται οριστική είτε με την άπρακτη περίοδο της 15μερης προθεσμίας υποβολής ένστασης κατά της απόφασης είτε με την απόρριψη της ένστασης που ασκήθηκε στο ΑΕΔ. Συνεπώς, ο ανακηρυσσόμενος αποκτά τη βουλευτική ιδιότητα υπο τη διαλυτική αίρεση της ακύρωσης της εκλογής από το ΑΕΔ.
Ο εκλεγόμενος υποψήφιος αποκτά τη βουλευτική ιδιότητα αυτοδίκαια χωρίς να χρειάζεται να δηλώσει την αποδοχή σε αρμόδιο εκλογικό όργανο όπως συμβαίνει στη Γερμανία.
Ο βουλευτής δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του πριν την ορκωμοσία του όπως ρητά ορίζει το άρθρο 59 παρ. 1-2 του Συντάγματος.
Έτσι, το Σύνταγμα καθιερώνει ως αναγκία προϋπόθεση για την έγκυρη άσκηση των βουλευτικών καθηκόντων τη δόση θρησκευτικού όρκου από το βουλευτή. Η μη δόση του όρκου εμποδίζει μόνο την άσκηση των βουλευτικών καθηκόντων και τη λήψη της βουλευτικής αποζημίωσης και δεν επιφέρει απώλεια της βουλευτικής ιδιότητας.
Τα Συντάγματά μας δεν πρόβλεψαν την περίπτωση οι βουλευτές να είναι άθεοι ή να ακολουθούν άλλη θρησκεία που δεν επιτρέπει τον όρκο. Έτσι υπήρχε και υπάρχει ένα συνταγματικό κενό. Η πλήρωση αυτή του κενού επιδιώχθηκε ανεπιτυχώς με το Σύνταγμα του 1975.
Η ορκομωσία των βουλυτών γίνεται κατά την πρώτη συνεδρίαση της βουλευτικής περιόδου, όσοι βουλευτές απουσιάζουν ή όσοι βουλευτές αποκτούν τη βουλευτική ιδιότητα κατά τη διάρκεια της βουλής δίνουν όρκο σε επόμενες συνεδριάσεις αυτής. Κατά την απουσία της βουλής, δίνουν όρκο στο Τμήμα που λειτουργεί.


Βιβλιογραφία:
Γενική πολιτειολογία και συνταγματικό δίκαιο, Αθ. Ράικος, σελ.630-634

Δεν υπάρχουν σχόλια: