Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2014

ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ ΣΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τύπος είναι το μέσο με το οποίο διατυπώνονται οι δηλώσεις βουλήσεως.

Ο Αστικός Κώδικας καθιερώνει το άτυπο των δικαιοπραξιών στο άρθρο 158 και συνεπώς, η τήρηση τύπου απαιτείται όπου ο νόμος το ορίζει.

Ο τύπος διακρίνεται σε συστατικό ή πανηγυρικό και σε αποδεικτικό.

  • Τον συστατικό (συμβολαιογραφικό) τύπο όπου τον επιβάλλει ο νόμος (158 AK) και δεν τηρηθεί ο απαιτούμενος τύπος, η δικαιοπραξία είναι άκυρη (ΑΚ 159 παρ. 1). Σε κάποιες περιπτώσεις η θεραπεία της ακυρότητας αυτής είναι δυνατή όπου το προβλέπει ρητά ο νόμος όπως στην περίπτωση της δωρεάς (ΑΚ 498 παρ. 2) που ενώ απαιτείται τύπος για τη σύμβαση της δωρεάς, για τη δωρεά κινητού πράγματος αρκεί η παράδοση αυτού.
  •  Τον συστατικό (συμβολαιογραφικό) τύπο μπορεί να τον συμφωνούν και τα συμβαλλόμενα μέρη (ΑΚ 159 παρ. 2).
  • Ο αποδεικτικός τύπος δεν έχει σχέση με το κύρος της δικαιοπραξίας αλλά χρησιμεύει για την απόδειξή της. Σε περίπτωση μη τήρησής του δεν συνάγεται την ακυρότητας της δικαιοπραξίας.

Ο απλούστερος τύπος είναι το ιδιωτικό έγγραφο (160 παρ 1 ΑΚ). Παραδείγματα αποτελούν η σύσταση της εγγύησης (ΑΚ 849) και η αναγνώριση χρέους (ΑΚ 873).

Τέλος, σε ορισμένες περιπτώσεις επιβάλλεται ο συμβολαιογραφικός τύπος όπως στη μεταβίβαση της κυριότητας ακινήτου (369, 1033 ΑΚ) άλλως η κατάρτιση της δικαιοπραξίας είναι άκυρη και θεωρείται σαν να μην έγινε (180 ΑΚ).Δεν υπάρχουν σχόλια: