Σάββατο, 3 Μαρτίου 2012

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ


ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ
  1. Οι πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι εσωτερικού και ισότιμων ιδρυμάτων εξωτερικού και παραγωγικών Σχολών Αξιωματικών και Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και οι πτυχιούχοι Ανωτέρων Σχολών διετούς κύκλου σπουδών κατατάσσονται στο Β΄ εξάμηνο σπουδών και μετά από εξετάσεις, σε ποσοστό 2% επί του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα ( αρ. Φ2/121871/Β3/3.11.2005  Υπουργική Απόφαση) .
  2. Οι πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. εσωτερικού και ισότιμων ιδρυμάτων εξωτερικού, κατατάσσονται στο Β΄ εξάμηνο σπουδών και μετά από εξετάσεις, σε ξεχωριστό ποσοστό 5% επί του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα  (Ν. 3027/02, αρ. Φ2/121871/Β3/3.11.2005 Υπουργική Απόφαση).
Οι κάτοχοι πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας ΥΠ.Ε.Π.Θ. και άλλων Υπουργείων, καθώς και κάτοχοι ισοτίμων τίτλων προς αυτά, δεν γίνονται δεκτοί.
Κατατάξεις στο Α΄ εξάμηνο με βαθμό πτυχίου ή κατάταξη σε άλλο εξάμηνο, μετά από εξετάσεις, δε γίνονται.
Οι πτυχιούχοι από ΑΕΙ-Τ.Ε.Ι. εξωτερικού οφείλουν να προσκομίσουν και τη σχετική ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ.
Τα εξεταζόμενα μαθήματα και για τις δύο κατηγορίες, είναι:

Αρχές   Αστικού Δικαίου                  Α΄ εξαμήνου

Συνταγματικό Δίκαιο                      Α΄ εξαμήνου
Ιστορία  Δικαίου                              Α΄ εξαμήνου

Η ύλη των μαθημάτων είναι η διδασκόμενη στα αντίστοιχα εξάμηνα του Τμήματος, και μπορείτε να την πληροφορηθείτε από τον ηλεκτρονικό οδηγό σπουδών που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος, στη διεύθυνση www.law.uoa.gr .
Επανεξέταση ή αναθεώρηση των γραπτών των υποψηφίων δεν επιτρέπεται, μετά δε την παρέλευση ενός έτους καταστρέφονται.
Η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από το 0 μέχρι το 20 για κάθε βαθμολογητή. Βαθμός του κάθε μαθήματος είναι ο μέσος όρος του αθροίσματος της βαθμολογίας των δύο βαθμολογητών. Η σειρά επιτυχίας καθορίζεται από το άθροισμα της βαθμολογίας των εξεταζόμενων μαθημάτων. Στη σειρά αυτή περιλαμβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον 30 μονάδες και με την προϋπόθεση ότι συγκέντρωσαν 10 μονάδες τουλάχιστον σε κάθε μάθημα.
Η αίτηση των ενδιαφερομένων και το αντίγραφο πτυχίου ή το πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών, υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε έτους Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ. έως 13.30 μ.μ., Ακαδημίας 45.
Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το πρώτο εικοσαήμερο του Δεκεμβρίου κάθε έτους. Το πρόγραμμα των εξετάσεων ανακοινώνεται τουλάχιστον 8 ημέρες πριν από την εξέταση του πρώτου μαθήματος.
Προκειμένου να ενημερώνεστε για τις ανακοινώσεις των κατατακτήριων εξετάσεων του τρέχοντος ακαδ. έτους, θα πρέπει να ακολουθείτε  τα παρακάτω βήματα:
Α) Μέσω του Τηλεφωνητή             210-3688644      
Β) Μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος [http://www.law.uoa.gr – προπτυχιακές σπουδές – ανακοινώσεις-εκδηλώσεις – Γραμματεία Τμήματος-Προπτυχιακό].

Δεν υπάρχουν σχόλια: