Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017

ΘΕΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΚΑΙ ΑΚΛΗΡΩΤΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΕΣΔΔΑ 13-23/02/2017 (25ος ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)

ΘΕΜΑΤΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΣΔΔΑ 13/2/2017

(ΚΛΗΡΩΘΕΝ)

Θέμα 2ο
1. Ποιο είναι το περιεχόμενο του δικαιώματος χρηστής διοίκησης, όπως κατοχυρώνεται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
2. Πως μπορεί να συμβάλλει η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην πραγμάτωση του δικαιώματος χρηστής διοίκησης; Αναφέρατε τρεις σχετικές δράσεις ή υποδομές σε λειτουργία ή σε σχεδιασμό στην Ελλάδα και τεκμηριώστε τη συνεισφορά τους.
3. Με ποιο τρόπο οι δραστηριοποιούμενοι του εξωτερικού εμπορίου μπορούν να επικαλεστούν το δικαίωμα χρηστής διοίκησης στο πλαίσιο της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά;

(ΑΚΛΗΡΩΤΟ)
Θέμα 3ο
1. Τεκμηριώσατε τη σχέση του δικαιώματος χρηστής διοίκησης με το θεσμό του Συνηγόρου του Πολίτη.
2. Ποιες δράσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα προτείνατε κατά προτεραιότητα για την πραγμάτωση του δικαιώματος χρηστής διοίκησης; Αναφέρατε τουλάχιστον τρεις δράσεις και τις σχετικές με αυτές υποδομές, τεκμηριώνοντας τη συνεισφορά τους.
3. Η μη εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου απέναντι σε πολίτες, εργαζόμενους και επιχειρήσεις αποτελεί παραβίαση του δικαιώματος χρηστής διοίκησης και γιατί;

(ΑΚΛΗΡΩΤΟ)
Θέμα 1ο
1. Κατοχυρώνεται το δικαίωμα χρηστής διοίκησης στην ελληνική νομοθεσία και νομολογία και με ποιο τρόπο;
2. Η σημασία του δικαιώματος χρηστής διοίκησης στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης.
3. Πως τα συστήματα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ (www.diavgeia.gov.gr) της ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (www.opengov.gr) και των ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (www.data.gov.gr) συμβάλλουν στην πραγμάτωση του δικαιώματος χρηστής διοίκησης;ΘΕΜΑΤΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΣΔΔΑ 14/2/2017

(ΚΛΗΡΩΘΕΝ)
Θέμα 3ο
1. Συνιστά η υπερβολική φορολόγηση της περιουσίας των Ελλήνων πολιτών αναγκαστική απαλλοτροίωση της ιδιοκτησίας και, αν ναι, κατά πόσο συμβιβάζεται με το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ;
2. Πως ασκείται ο έλεγχος των δημοσίων δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο;
3. Πού οφείλεται η υψηλή φοροδιαφυγή στην Ελλάδα;

(ΑΚΛΗΡΩΤΟ)
Θέμα 2ο
1. Πως συμβιβάζεται η θεσμοθέτηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με την αποστέρηση από το Κράτος μίας από τις πλέον βασικές του αρμοδιότητες;
2. Με βάση τα στατιστικά στοιχεία διαπιστώνεται ότι υφίσταται μία έντονη και διαχρονική ανισοκατανομή των φορολογικών βαρών. Που οφείλεται αυτή και πως μπορεί να αντιμετωπιστεί;
3. Πως αξιολογείτε το πρόσφατο μέτρο της χρήσης του "πλαστικού χρήματος" για τη θεμελίωση του αφορολόγητου και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής;

(ΑΚΛΗΡΩΤΟ)
Θέμα 1ο
1. Ποιους σκοπούς εξυπηρετεί η θεσμοθέτηση τςη Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων ως Ανεξάρτητη Αρχής;
2. Πως η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση μπορεί να συμβάλλει στη δίκαιη και αποτελεσματική Φορολογική Διοίκηση;
3. Από ποια όργανα και με ποιες διαδικασίες γίνεται η παρακολούθηση της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Κράτους;ΘΕΜΑΤΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΣΔΔΑ 15/2/2017

(ΚΛΗΡΩΘΕΝ)

Θέμα 2ο
1. Ποιοι είναι οι θεσμικοί μηχανισμοί της πολιτικής για την ισότητα των φύλων στην Ελλάδα;
2. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την ανισότητα των αμοιβών και την ανεργία των δύο φύλων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα;
3. Πως διαμορφώνεται η αντιπροσώπευση των γυναικών στο πολιτικό σύστημα λήψης αποφάσεων σε υπερεθνικό, εθνικό και περιφερειακό/τοπικό επίπεδο;

(ΑΚΛΗΡΩΤΟ)

Θέμα 3ο
1. Πως κατοχυρώνεται η αρχή της ισότητας των δύο φύλων στην ευρωπαϊκή νομοθεσία;
2. Ποιες είναι οι ευρωπαϊκές πολιτικές που ακολουθούνται για την εξάλειψη της ανισότητας των δύο φύλων;
3. Ποιες είναι οι συνέπειες της κρίσης στην Ελλάδα στο πεδίο της απασχόλησης και των αμοιβών των γυναικών;


(ΑΚΛΗΡΩΤΟ)
Θέμα 1ο
1. Πως κατοχυρώνεται νομικά η αρχή της ισότητας των δύο φύλων στην Ελλάδα;
2. Σε ποια έκταση οι εθνικές πολιτικές εξάλειψης της ανισότητας των φύλων που έχουν ακολουθηθεί ως τώρα ήταν επιτυχείς;
3. Για ποιους λόγους μειώνεται η ποσοστιαία συμμετοχή των γυναικών στα όργανα διοίκησης των επιχειρήσεων όσο μεγαλώνει η επιχείρηση;


ΘΕΜΑΤΑ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΕΣΔΔΑ 16/02/2017

(ΚΛΗΡΩΘΕΝ)

Θέμα 2ο
1. Οι οικοκεντρικές προσεγγίσεις στην ανάπτυξη.
2. Ποιες είναι οι στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη και το περιβάλλον;
3. Προτάσεις για την καλύτερη ένταξη της διάστασης της προστασίας του περιβάλλοντος στην αναπτυξιακή πολιτική της Ελλάδας.

(ΑΚΛΗΡΩΤΟ)
Θέμα 1ο
1. Πως νοείται θεσμικά η προστασία όλων των πεδίων της έννοιας του περιβάλλοντος στην ελληνική νομοθεσία;
2. Κατοχυρώνεται θεσμικά η προστασία όλων των πεδίων της έννοιας του περιβάλλοντος στην ελληνική νομοθεσία;
3. Προτάσεις γαι την ενημέρωση/ευαισθητοποίηση σχετικά με την αλληλεξάρτηση ανθρώπινων και μη ανθρώπινων όντων.

(ΑΚΛΗΡΩΤΟ)
Θέμα 3ο
1. Σύγχρονοι προβληματισμοί για την περιβαλλοντική ηθική.
2. Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην προαγωγή της περιβαλλοντικής ηθικής.
3. Κοινωνικά κινήματα για την προστασία του περιβάλλοντος και την περιβαλλοντική ηθική: εξέλιξη και προοπτικές.


ΘΕΜΑΤΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΣΔΔΑ 17/02/2017

(ΚΛΗΡΩΘΕΝ)

Θέμα 3ο
1. Σχολιάσατε την εξέλιξη της ανεργίας ως προς τις επιμέρους ηλικιακές κατηγορίες κατα την περίοδο της κρίσης 2009-2016.
2. Ποιες ειναι οι αλλαγές που συντελούνται στην Ελλάδα σχετικά με την καταγγελία των συμβάσεων εργασίας κατα την περίοδο της κρίσης 2009-2016;
3. Τι ειναι επισφαλής εργασία και ποια ειναι τα μέτρα ενίσχυσης της κατα την περίοδο της κρίσης 2009-2016;

(ΑΚΛΗΡΩΤΟ)

Θεμα 1ο
1. Ποια ειναι η επίδραση των αλλαγών στο σύστημα των συλλογικών διαπραγματεύσεων στην εξέλιξη των μισθών κατα την περίοδο;
2. Ποια ειναι η συμβολή της ευελιξίας της εργασίας στην εξέλιξη των δεικτών της παραγωγικότητας στην ελληνική οικονομία;
3 τι γνωρίζετε για το φαινόμενο της αδήλωτης και της ανασφάλιστης εργασίας και ποια μέτρα ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της κατα τη τελευταία πενταετία; Αποτιμήσατε την αποτελεσματικότητα της.

(ΑΚΛΗΡΩΤΟ)
Θεμα 2ο
1. Σχολιάσατε την εξέλιξη της ανεργίας στην Ελλαδα ως το μορφωτικό επίπεδο κατα την τελευταία 15ετια.
2. Ποια ειναι η έννοια της εργασιακής ανασφάλειας και πως αυτη αποτυπώνεται στην Ελλαδα και στο διεθνή χώρο; Σχολιάσατε την ανάπτυξη του φαινομένου.
3. Ποια ειναι τα βασικά συμπεράσματα απο την εξέλιξη των μορφών των νέων θέσεων εργασίας κατα τη περίοδο της κρίσης 2009-2016;ΘΕΜΑΤΑ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΕΣΔΔΑ 18/02/2017

(ΚΛΗΡΩΘΕΝ)

Θέμα 1ο
1. Η επιρροή της πρόσφατης διακυβέρνησης Ερντογάν στις σχέσεις Ελλάδας - Τουρκίας.
2. Αξιολογείτε την ελληνική εξωτερική πολιτική ως προς το όνομα της ΠΓΔΜ (Fyrom).
3. Σχολιάστε την ενεργειακή πολιτική της Ελλάδας απέναντι στη Ρωσία και το Αζερμπαιτζάν.

(ΑΚΛΗΡΩΤΟ)
Θέμα 2ο
1. Η επιρροή της πρόσφατης διακυβέρνησης Ερντογάν στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας.
2. Αξιολογείστε την ελληνική εξωτερική πολιτική ως προς τις σχέσεις Ελλάδας - Αλβανίας.
3. Δυσχεραίνεται ή διευκολύνεται η επίλυση του κυπριακού μετά την αποκάλυψη των ενεργειακών κοιτασμάτων στην κυπριακή αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ);

(ΑΚΛΗΡΩΤΟ)
Θέμα 3ο
1. Η διάσταση μεταξύ ρητορείας και άσκησης πολιτικής στην Ελλάδα και στην Τουρκία, όσον αφορά τις μεταξύ τους σχέσεις.
2. Σε ποια/ες σχολή/ές σκέψης θα εντάσσατε τη σύγχρονη ελληνική εξωτερική πολιτική;
3. Πως επηρεάζεται η ελληνική εξωτερική πολιτική από τις πρόσφατες εξελίξεις των σχέσεων Τουρκίας και Ισραήλ;


ΘΕΜΑΤΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΣΔΔΑ 20/02/2017

(ΚΛΗΡΩΘΕΝ)

θέμα 1ο
1. Οι δημόσιες δαπάνες για την υγεία συνιστούν επένδυση για την αναπαραγωγή της κοινωνίας: με βάση αυτή την υπόθεση σε ποιο βαθμό είναι η επίδραση της κρίσης στο χώρο της κοινωνικής ασφάλισης όσον αφορά την υγεία, απειλή για την υγεία του πληθυσμού και την κοινωνική συνοχή, αλλά και επιτείνει την κρίση του ελληνικού πολιτικού συστήματος που θα κριθεί να την αντιμετωπίσει;
2. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η SWOT ανάλυση της θεσμικής στρατηγικής υγείας (ΕΣΠΑ 2014-2020) καλύπτει όλες τις διαστάσεις οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας του τομέα υγείας;
3. Σε τι αποσκοπούν οι μεταρρυθμίσεις στην υγειονομική περίθαλψη στις χώρες της ΕΕ την τελευταία 20ετία; Πως διαμορφώνεται ο ρόλος του κράτους και της αγοράς στα σύγχρονα συστήματα υγείας;

(ΑΚΛΗΡΩΤΟ)
θέμα 2ο
1. Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές πολιτικές στον τομέα της υγείας, ποιες στρατηγικές θα μπορούσαν να εφαρμοστούν με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας, ποιότητας και βιωσιμότητας των συστημάτων υγείας;
2. Σε ποιο βαθμό ευθυγραμμίζεται η SWOT ανάλυση εθνικής στρατηγικής υγείας (ΕΣΠΑ 2014-2020) με τους πυλώνες αυτής;
3. Ποιες ιδιαιτερότητες του ελληνικού εθνικού συστήματος υγείας (ΕΣΥ) ως προς την διάθεση των δαπανών υγείας και σε τι διαφέρει από τα ΕΣΥ άλλων χωρών της ΕΕ;

(ΑΚΛΗΡΩΤΟ)

θέμα 3ο
1. Επισημάνετε τις βασικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα συστήματα περίθαλψης τύπου ΕΣΥ και τα συστήματα τύπου ΚΑΥ (κοινωνική ασφάλιση υγείας);
2. Σχολιάστε το μέτρο των ομοειδών διαγνωστικών ομάδων (DRGS) στην υγειονομική περίθαλψη. Σε τι διαφέρει η εφαρμογή του σε διάφορα συστήματα υγείας;
3. Πως αξιολογούνται οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις στο χώρο της υγείας στο πλαίσιο των μνημονιακών δεσμεύσεων που ψήφισαν το 2014 (Ν. 4238/2014); Ποια αναγνωρίζονται ως κύρια προβλήματα του ελληνικού ΕΣΥ μετά τις πλέον πρόσφατες μεταρρυθμίσεις;


ΘΕΜΑΤΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΣΔΔΑ 21/02/2017

(ΚΛΗΡΩΘΕΝ)

Θέμα 2ο
1. Σε ποιο βαθμό ευθυγραμμίζεται η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης (SWOT ανάλυση) με τους πυλώνες του Σχεδίου Δράσης 2014-2016;
2. Ποια είναι η σημασία της ενοποιημένης διακυβέρνησης στην εύρυθμη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης;
3. Ποιος είναι ο ρόλος των ενεργών πολιτών στην εδραίωση της διαφάνειας και της αμεροληψίας στη δημόσια διοίκηση;

(ΑΚΛΗΡΩΤΟ)
Θέμα 1ο
1. Πραγματοποιήστε μία ανάλυση SWOT (Ανάλυση Ισχυρών Σημείων, Σημείων προς βελτίωση, Ευκαιριών και Απειλών) της ελληνικής δημόσιας διοίκησης.
2. Σε ποιο βαθμό οι προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη για τη βελτίωση -απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών ευθυγραμμίζονται με τους πυλώνες του Σχεδίου Δράσης 2014-2016;
3. Πως ορίζονται και πως μετρούνται οι όροι "αποτελεσματικότητα" και "αποδοτικότητα" στην παροχή υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης;

(ΑΚΛΗΡΩΤΟ)
Θέμα 3ο
1. Ποιες παρεμβάσεις του Σχεδίου Δράσης 2014-2016, θεωρείται ότι συνεισφέρουν στη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών που προσφέρει η ελληνική δημόσια διοίκηση σήμερα; Σχολιάστε τις τρεις πιο σημαντικές παρεμβάσεις.
2. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την επιτυχία των μεταρρυθμίσεων στη δημόσια διοίκηση της Ελλάδας, όπως αποτυπώνονται σε διεθνή κείμενα;
3. Ποιος είναι ο ρόλος της πολιτικής ανθρώπινου δυναμικού στις προσπάθειες εκσυγχρονισμού και βελτίωσης της δημόσιας διοιήκησης;


ΘΕΜΑΤΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΣΔΔΑ 22/02/2017

(ΚΛΗΡΩΘΕΝ)

ΘΈΜΑ 1ο
1. Ενωσιακή νησιωτική πολιτική: Αναφέρατε στόχους και μέσα επίτευξης.
2. Θεωρείτε σκόπιμη τη δημοσιονομική διαφοροποίηση: α) μεταξύ της ηπειρωτικής χώρας και των νησιών και β) των νησιών μεταξύ τους; Ποια κριτήρια διαφοροποίησης θα προτείνατε όσον αφορά τον συντελεστή ΦΠΑ;
3. Πως οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) μπορούν να ενισχύσουν τα πλεονεκτήματα των ελληνικών νησιών και να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των μειονεκτημάτων τους;

(ΑΚΛΗΡΩΤΟ)
Θέμα 2ο
1. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της νησιωτικότητας στην Ελλάδα συγκριτικά με τα αντίστοιχα στην Ευρωπαϊκή Ένωση;
2. Περιγράψτε την αμφίδρομη σχέση νησιωτικότητας και Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης με απώτερο σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη των ελληνικών νησιών.
3. Πως η μείωση του ΦΠΑ στα νησιά και η επίδρασή της στους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας αντισταθμίζει τα μειονεκτήματα που οφείλονται στα ιδιαίτερα γεωγραφικά τους χαρακτηριστικά.

(ΑΚΛΗΡΩΤΟ)

Θέμα 3ο
1. Εθνικό και ενωσιακό νομικό πλαίσιο νησιωτικότητας: Θεωρείτε ότι η ενίσχυση των νησιωτικών περιοχών αποτελεί από την αρχή της ισότητας και πως την αιτιολογείτε;
2. Ο νόμος 3852/2010 προβλέπει την ίδρυση ερευνητικού ινστιτούτου νησιωτικής πολιτικής. Πως θα εξειδικεύατε τους στόχους του ορίζοντας σχετικές δράσεις;
3. Πως μπορούν οι εφαρμογές της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του ελληνικού νησιωτικού χώρου; Αναφέρατε κατευθύνσεις και παραδείγματα.


ΘΕΜΑΤΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΣΔΔΑ 23/02/2017 (ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΡΑ)

ΘΕΜΑ 3ο (ΚΛΗΡΩΘΕΝ)

1. Ποια είναι τα συστήματα κοινωνικής προστασίας στην Ευρώπη και ποια τα βασικά τους χαρακτηριστικά;
2. Τι είναι το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και πως το κρίνετε ως μέτρο καταπολέμησης της φτώχειας;
3. Αναπτύξτε τον συσχετισμό μεταξύ κοινωνικού αποκλεισμού και εκπαίδευσης.

ΘΕΜΑ 1ο (ΑΚΛΗΡΩΤΟ)
1. Προσδιορίστε την έννοια της φτώχειας και περιγράψτε τις μορφές της.
2. Σχολιάστε την ευρωπαϊκή στρατηγική και τα μέτρα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
3. Η έλλειψη στέγης ως διάστασης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού: αιτίες και μέτρα καταπολέμησης του φαινομένου.

ΘΕΜΑ 2ο (ΑΚΛΗΡΩΤΟ)
1. Προσδιορίστε την έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού και περιγράψτε τις μορφές του.
2. Σχολιάστε την εθνική στρατηγική και τα μέτρα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
3. Ανεργία και εργασία ως προσδιοριστικοί παράγοντες της φτώχειας.Πηγή: (έχουν αναρτηθεί στις ανακοινώσεις της σχολής, στην είσοδο)  http://www.ekdd.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: