Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2014

Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Είχε πέσει θέμα κατατακτηρίων εξετάσεων το 2009.

 

Άρθρο 35 [Ισχύς των πράξεων, προσυπογραφή] 

* 1. Καμία πράξη του Προέδρου της Δημοκρατίας δεν ισχύει ούτε εκτελείται χωρίς την προσυπογραφή του αρμόδιου Υπουργού, ο οποίος με μόνη την υπογραφή του γίνεται υπεύθυνος, και χωρίς τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στην περίπτωση που η Κυβέρνηση απαλλαγεί από τα καθήκοντά της σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 1, αν ο Πρωθυπουργός δεν προσυπογράφει το οικείο διάταγμα, αυτό υπογράφεται μόνο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 
* 2. Κατ' εξαίρεση δεν απαιτείται προσυπογραφή για τις ακόλουθες πράξεις:

α) το διορισμό Πρωθυπουργού,

β) την ανάθεση διερευνητικής εντολής σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφοι 2, 3 και 4,

γ) τη διάλυση της Βουλής κατά το άρθρο 32 παράγραφος 4 και κατά το άρθρο 41 παράγραφος 1, αν δεν την προσυπογράψει ο Πρωθυπουργός, και κατά το άρθρο 53 παράγραφος 1, αν δεν την προσυπογράψει το Υπουργικό Συμβούλιο,

δ) την αναπομπή κατά το άρθρο 42 παράγραφος 1 νομοσχεδίου ή πρότασης νόμου που έχει ψηφιστεί από τη Βουλή.

ε) το διορισμό του προσωπικού των υπηρεσιών της Προεδρίας της Δημοκρατίας. 
* 3. Το διάταγμα με το οποίο προκηρύσσεται δημοψήφισμα για νομοσχέδιο, σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 2, προσυπογράφεται από τον Πρόεδρο της Βουλής.

Άρθρο 49 [Ευθύνη, κατηγορία, δίκη] 

1. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν ευθύνεται οπωσδήποτε για πράξεις που έχει ενεργήσει κατά την άσκηση των καθηκόντων του, παρά μόνο για έσχατη προδοσία ή παραβίαση, με πρόθεση, του Συντάγματος.
Για πράξεις που δεν σχετίζονται με την άσκηση των καθηκόντων του η δίωξη αναστέλλεται ωσότου λήξει η προεδρική θητεία. 
2. Η πρόταση για κατηγορία και παραπομπή του Προέδρου της Δημοκρατίας σε δίκη υποβάλλεται στη Βουλή υπογραμμένη από το ένα τρίτο τουλάχιστον των μελών της και γίνεται αποδεκτή με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των μελών της. 
3. Αν η πρόταση γίνει αποδεκτή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παραπέμπεται στο δικαστήριο του άρθρου 86· οι σχετικές μ' αυτό διατάξεις εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση αυτή. 
4. Αφότου παραπεμφθεί, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απέχει από την άσκηση των καθηκόντων του και αναπληρώνεται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 34. αναλαμβάνει πάλι τα καθήκοντά του, αφότου το δικαστήριο του άρθρου 86 εκδώσει απαλλακτική απόφαση, εφόσον δεν εξαντλήθηκε η θητεία του. 
5. Νόμος που ψηφίζεται από την Ολομέλεια της Βουλής ρυθμίζει τα σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.
(Πηγή: http://synagonism.net/law/gr/s.2008.html#idM3T2) Σύμφωνα με τα παραπάνω:


1. Κατά πρώτο λόγο ο ΠτΔ δεν διώκεται ποινικά (και αστικά) για τις πράξεις που διέπραξε κατά την άσκηση των καθηκόντων του με μοναδικές εξαιρέσεις τις περιπτώσεις της εσχάτης προδοσίας και της εκ προθέσεως παραβίασης του Συντάγματος.

2. Όσον αφορά τις πράξεις άσχετες προς την άσκηση των καθηκόντων του ο ΠτΔ είναι προσωρινά μόνο ανεύθυνος, καθώς η δίωξη αναστέλλεται μέχρι το πέρας της θητείας του.

3. Το μειωμένο εύρος των εξουσιών του συνίσταται από την ευθύνη που "μεταφέρεται" στον εκάστοτε υπουργό καθώς αυτός ο τελευταίος ευθύνεται δια της προσυπογραφής του. 

4. Αν προκύψει κατηγορία ενάντια του ΠτΔ, αρμόδια για την υποβολή κατηγορίας και την παραπομπή του είναι η βουλή. Η πρόταση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από το 1/3 τουλάχιστον των βουλευτών και αφού γίνει αποδεκτή η πρόταση ύστερα από ονομαστική ψηφοφορία σε μυστική συνεδρίαση (άρθρο 159 παρ. 4 ΚτΒ) παραπέμπεται σε δικαστήριο που ορίζει το άρθρο 86 παρ. 4 του ισχύοντος Συντάγματος. Αφού παραπεμφθεί, ο ΠτΔ απέχει από την άσκηση των καθηκόντων του και αναπληρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 43 του Συντάγματος. Αναλαμβάνει δε τα καθήκοντά του εφόσον εκδοθεί από το δικαστήριο του άρθρου 86 του Συντάγματος απαλλακτική απόφαση και δεν έχει εξαντληθεί η θητεία του.

5. Η ελληνική συνταγματική ιστορία δεν γνωρίζει περίπτωση παραπομπής ΠτΔ σε δίκη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: