Τρίτη, 5 Ιουνίου 2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΒΡΗΚΑ ΣΤΗ ΔΑΠ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Εαρινό εξάμηνο 2010-2011
Τμήμα Γ

Καθηγητής: Γιώργος Αρχανιωτάκης

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ι. Στο καταστατικό του αθλητικού σωματείου Σ ορίζεται, ότι τούτο διοικείται από το πολυμελές διοικητικό συμβούλιο (Δ.Σ), ενώ ο νόμος που διέπει την ειδικότερη λειτουργία των αθλητικών σωματείων απαγορεύει τις συμβάσεις δανείου ανάμεσα σ' αυτό και τα μέλη του Δ.Σ. τους. Στις 10.3.2007 ο Π, πρόεδρος του Σ, ενεργώντας με την ιδιότητα του αυτή, δίχως όμως προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ: κατήρτισε σύμβαση άτοκου δανείου, ποσού 50.000 €, με το μέλος τούτου (του Δ.Σ) Μ, συμφώνησε το δάνειο να εξοφληθεί από το Σ σε δύο διμηνιαίας ισόποσες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη ήταν καταβλητέα την 30.4.2007, και προς εξασφάλιση της απαίτησης του Μ εκχώρησε σ' αυτόν απαίτηση του Σ κατά του ΟΠΑΠ, ύψους 80.000 €, με τη διαλυτική αίρεση της εμπρόθεσμης εξόφλησης του δανείου. Ο Π, κατά την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού που συντάχθηκε σχετικά, εισέπραξε το ποσό του δανείου και απέδωσε τούτο αυθημερόν στον Ταμία του Σ. Στις 15.3.2007 το Δ.Σ αποφάσισε να διαθέσει το δάνειο για την εξόφληση ισόποσης ληξιπρόθεσμης υποχρέωσης του Σ προς τον Α, καθώς επίσης να επιδώσει το ιδιωτικό συμφωνητικό της 10.3.2007 στον Τ. Οι αποφάσεις αυτές εκτελέστηκαν την επομένη.

Το Σ κατέβαλε εμπρόθεσμα την πρώτη δόση του δανείου. Στις 10.5.2007 σας επισκέπτεται ο Ε, έχοντας εκτελεστό τίτλο για την καταβολή χρηματικής απαίτησης κατά του Μ, και σας ζητεί να τον πληροφορήσετε, αν ο Μ διατηρεί απαίτηση κατά του ΟΠΑΠ και αν μπορεί να προβεί σε άμεση κατάσχεσή της. Ενδιαφέρεται, ειδικότερα, να μάθει για τις σχέσεις ανάμεσα στο Σ, τον Π και τον Μ και, ιδίως, για τις ενδεχόμενες αξιώσεις του Μ.
Με δεδομένο, ότι η κατάσχεση αυτή (στα χέρια τρίτου) προϋποθέτει την ύπαρξη της απαίτησης στο πρόσωπο του καθ' ου-οφειλέτη (δηλαδή του Μ), να δώσετε αιτιολογημένες απαντήσεις στον Ε.


II. Ο εισαγωγέας μονωτικών υλικών Ε πώλησε στην ομόρρυθμη κατασκευαστική εταιρία Ο ειδικές μονωτικές πλάκες επιφάνειας 600 μ2 αντί συνολικού τιμήματος 12.000 €. Οι πλάκες παραδόθηκαν αμέσως στην Ο, ενώ το τίμημα πιστώθηκε και συμφωνήθηκε να καταβληθεί σε έξι (6) ισόποσες, μηνιαίες και αλληλοδιάδοχες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη ήταν καταβλητέα πέντε μήνες αργότερα. Σχετικά με την πώληση αυτή συντάχθηκε ιδιωτικό συμφωνητικό, στο οποίο συμπεριλήφθηκε και ο όρος διατήρησης της κυριότητας από τον Ε μέχρι την αποπληρωμή και της τελευταίας δόσης του τιμήματος. Λίγες μέρες αργότερα, αποβίωσε αιφνιδίως ο Ε, χωρίς να αφήσει διαθήκη, καταλείποντας ως μόνους πλησιέστερους συγγενείς τα τέκνα του Τ1 και Τ2 και τη σύζυγό του Σ. Στη συνέχεια, η Ο πώλησε τις μονωτικές πλάκες, αντί τιμήματος 15.000 € (που καταβλήθηκε τοις μετρητοίς) στον Π, στο οικόπεδο του οποίου αυτή (η Ο) ανήγειρε τριώροφη οικοδομή, και ενσωμάτωσε σ' αυτήν πλάκες επιφάνειας 500 μ2. Οι υπόλοιπες παρέμειναν στον Π, προκειμένου να τις χρησιμοποιήσει κατά τη μελλοντική από μέρους του προσθήκη ενός ακόμα ορόφου.

Ενόψει του ότι: α) Στην αφερέγγυα οικονομικά εταιρία Ο συμμετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ο επίσης αφερέγγυος Ο 1 και οι οικονομικά ισχυροί 02 και 03, με ποσοστό 1/4, 1/4 και 1/2 αντιστοίχως β) Η εταιρία Ο δεν κατέβαλε καμιά από τις δόσεις του τιμήματος των 12.000 € και γ) Ο Π γνώριζε την ύπαρξη του όρου παρακράτησης της κυριότητας (στη μεταξύ Ε και Ο σύμβαση), ερωτάται:

1. Ποια δικαιώματα έχει ο Τ1, κατά ποιου ή ποιων και γιατί;

2. Πώς θα εξελισσόταν η νομική κατάσταση στις σχέσεις μεταξύ Ο και Π στην υποθετική περίπτωση, όπου ο Τ1 διεκδικούσε επιτυχώς τις μονωτικές πλάκες από τον Π;

3. Ανεξάρτητα από την απάντηση στο πρώτο ερώτημα, πώς θα διαμορφωθούν οι σχέσεις ανάμεσα στους O1, O2 και O3, αν ο O2 καταβάλει στον Τ2 το ποσό των 12.000 €;

Δεν υπάρχουν σχόλια: