Τετάρτη, 20 Απριλίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2016-2017ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εθνικόν και Καποδιστριακόν

Πανεπιστήμιον Αθηνών
ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗΑθήνα, 19/04/2016

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Κ Α Τ Α Τ Α Κ Τ Η Ρ Ι Ω Ν      Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ  ΕΤΟΥΣ 2016-2017

      Σύμφωνα με την από 13/04/2016 απόφαση της Συνέλευσης της Νομικής Σχολής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4186/2013 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.Α΄/10-12-2013)  και την Υ.Α. Φ1/192329/Β3 (ΦΕΚ 3185/τ.Β΄/16-12-2013) για τις κατατακτήριες εξετάσεις 2016-2017 ανακοινώνεται ότι:
·                     Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Οι επιτυχόντες στης Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ κατατάσσονται μετά από εξετάσεις στο Γ ́ εξάμηνο σπουδών.
Κατατάξεις στο Α΄ εξάμηνο με βαθμό πτυχίου ή κατάταξη σε άλλο εξάμηνο, μετά από εξετάσεις, δε γίνονται.

·           Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι:

Γενικές Αρχές   Αστικού Δικαίου          Α΄ εξαμήνου

Συνταγματικό Δίκαιο                           Α΄ εξαμήνου
Γενικό Ποινικό Δίκαιο                         Β΄ εξαμήνου

·                     Yποβολή Αιτήσεων:
Οι  αιτήσεις και τα δικαιολογητικά για τις κατατάξεις θα υποβληθούν στη Γραμματεία της Σχολής από 1  έως 15 Νοεμβρίου 2016 και ώρες 11:00 -13:00 (Δευτέρα – Τετάρτη - Παρασκεή), Ακαδημίας 45. Οι αιτήσεις μπορούν να αποσταλούν και ταχυδρομικά με σφραγίδα ταχυδρομείου έως 15/11/2016 ή με courrier.
·                     Δικαιολογητικά:
1) Αίτηση του ενδιαφερομένου
2) Πτυχίο ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών
Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
3) Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
·                     Xρόνος εξετάσεων:
Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία της Σχολής τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.
·                     Η ύλη των μαθημάτων είναι η διδασκόμενη στο αντίστοιχο εξάμηνο της Σχολής:

Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου
Ι. Έννοια και λειτουργία του δικαίου – πηγές – κανόνες δικαίου.
ΙΙ. Δικαίωμα : Έννοια – διακρίσεις – γένεση – κτήση – αλλοίωση – απώλεια –
άσκηση.
ΙΙΙ. Τα Πρόσωπα : Η έννοια του προσώπου ως θεμελιώδης νομική έννοια – φυσικά πρόσωπα – νομικά πρόσωπα
ΙV. Οι Δικαιοπραξίες : Έννοια και είδη – προαπαιτούμενα – κατάρτιση σύμβασης – ακυρότητα, ακυρωσία – ερμηνεία.
V. Αιρέσεις – Προθεσμίες
VI. Συναίνεση – Έγκριση.
VII. Αντιπροσώπευση.
VIII. Ο χρόνος στο δίκαιο.
Συνταγματικό Δίκαιο
Ι. Θεωρητικά προλεγόμενα: Κράτος (έννοια και στοιχεία), Σύνταγμα (έννοια,
διακρίσεις, νομικοπολιτική σημασία), Πηγές του συνταγματικού δικαίου, Συντακτική εξουσία - Αναθεωρητική λειτουργία, Έλεγχος συνταγματικότητας των νόμων.
ΙΙ. Θεμελιώδες αρχές: Δημοκρατική αρχή, αρχή του κράτους δικαίου, αρχή του
κοινωνικού κράτους, αρχή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, αρχή της ισότητας, αρχή της ελευθερίας.
ΙΙΙ. Το Πολίτευμα: Διακρίσεις, Αρχή της λαϊκής κυριαρχίας. Οργανωτικές βάσεις του πολιτεύματος, Διάκριση των εξουσιών, Αντιπροσωπευτικό σύστημα, Συστήματα κυβερνήσεως, Ανάδειξη αρχηγού κράτους, Το πολίτευμα κατά το άρθρο 1 Συντ., Προστασία του πολιτεύματος.
ΙV. Άσκηση της λαϊκής κυριαρχίας: Το δικαίωμα πολιτικής ψήφου, το εκλογικό
σώμα, τα πολιτικά κόμματα.
V. Βουλή: Ανάδειξη των μελών της Βουλής, Νομικό καθεστώς των βουλευτών,
Εσωτερική δομή της Βουλής, Λειτουργία της Βουλής, Αρμοδιότητες της Βουλής, Διάλυση της Βουλής.
VI. Εκτελεστική εξουσία: O Πρόεδρος της Δημοκρατίας (ανάδειξη, θητεία,
συνταγματική θέση, αρμοδιότητες), η Κυβέρνηση (σύνθεση, νομική θέση
αρμοδιότητες, σχηματισμός, σχέσεις Κυβερνήσεως, Προέδρου της Δημοκρατίας και Βουλής, ευθύνη υπουργών), η Διοίκηση (οργάνωση, συγκεντρωτικό –
αποκεντρωτικό σύστημα, αυτοδιοίκηση καθ΄ ύλη και τοπική, ειδικό καθεστώς Αγ. Όρους, όργανα της διοικήσεως, βασικές γραμμές υπηρεσιακής καταστάσεως).
VII. Δικαστική εξουσία: Δικαστήρια (είδος οργάνων, κατηγορίες, αρμοδιότητες),
Συνταγματικές εγγυήσεις της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης (προσωπικές και
λειτουργικές), Δικαστήρια προβλεπόμενα ειδικά από το Σύνταγμα.
VIII. Ελληνική Συνταγματική Ιστορία
ΙΧ. Οι κανόνες δικαίου (αναθεώρηση συντάγματος, νόμοι, ευρωπαϊκό δίκαιο,
κανονιστική αρμοδιότητα εκτελεστικής εξουσίας, κατάσταση πολιορκίας κ.λ.π.)
Γενικό Ποινικό Δίκαιο
Έγκλημα και ποινή στον Π.Κ. Η αρχή n.c.n.p.c.l και η τεχνική – πρακτική έννοια του εγκλήματος. Τα στοιχεία του εγκλήματος. Η ανθρώπινη συμπεριφορά (πράξη). Η ειδική ποινική υπόσταση του εγκλήματος, αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση.
Το άδικο. Ο καταλογισμός εις ενοχήν. Ειδικές μορφές εμφανίσεως του εγκλήματος (απόπειρα-συμμετοχή-συρροή). Λόγοι αποκλεισμού του τιμωρητού (προσωπικοί λόγοι απαλλαγής από την ποινή, δικαστική άφεση του αξιόποινου, λόγοι εξάλειψης του αξιόποινου).


Από τη Γραμματεία της Σχολής
Τρίτη, 19 Απριλίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2016-2017


Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και την ύλη που χρειάζεστε για τις κατατακτήριες εξετάσεις Νομικής Θεσσαλονίκης ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2016-2017

Στον παρακάτω σύνδεσμο η ανακοίνωση της Νομικής Κομοτηνής για τις κατατακτήριες εξετάσεις 2016-2017:


Εξεταζόμενα Μαθήματα:

  • -       Στοιχεία Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας

  • -       Στοιχεία Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας

  • -       Στοιχεία Συνταγματικού και Διοικητικού και Φορολογικού Δικαίου

Δεν υποδεικνύονται συγγράμματα, δίνεται όμως η ύλη στην ανακοίνωση.Δικαιολογητικά και προθεσμία αιτήσεων:


1-15 Νοεμβρίου 2016 με αίτηση του ενδιαφερομένου και αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδώνΧρόνος διενέργειας των εξετάσεων:


Από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2016, θα βγει κι άλλη ανακοίνωση με τις ακριβείς ημερομηνίες.

Δευτέρα, 18 Απριλίου 2016

Ε-LEARNING ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ & ΟΧΙ ΜΟΝΟ

Στη Νομική Βιβλιοθήκη στο παρακάτω link υπάρχει η εξής δυνατότητα:
Να γραφτείς με το email σου ΔΩΡΕΑΝ και εφόσον κάνεις ενεργοποίηση του κωδικού πρόσβασης μέσω του ηλεκτρονικού μηνύματος που θα σου σταλεί, να παρακολουθήσεις εξ αποστάσεως μεταξύ άλλων τα πρώτα 2 μαθήματα των ακόλουθων μαθημάτων:
  • Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου (κατατακτήριες νομικής Αθηνών 2015-2016)
  • Γενικό Ποινικό Δίκαιο (κατατακτήριες νομικής Αθηνών 2015-2016)
  • Συνταγματικό Δίκαιο (κατατακτήριες νομικής Αθηνών 2015-2016)

Καλή συνέχεια σε όλους.

Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1

Η Μαίρη 16 ετών γεννά ένα αγόρι που προέρχεται από την εκτός γάμου σχέση της με τον Κώστα, 23 ετών. 

Λίγο καιρό αργότερα ο Κώστας με τη συναίνεση της Μαίρης αναγνωρίζει εκούσια με συμβολαιογραφική δήλωση το παιδί ως δικό του.
Στη συνέχεια και ενώ η Μαίρη είναι ακόμα ανήλικη, παντρεύεται με θρησκευτικό γάμο τον Κώστα σε εξωκλήσι χωρίς να έχει εκδοθεί άδεια γάμου.
Ο ιερέας που τελεί το γάμο είχε καθαιρεθεί ύστερα από απόφαση των αρμοδίων εκκλησιαστικών οργάνων.

Ερωτάται:
Τι προβλήματα δημιουργούνται για το κύρος του γάμου αυτού:
(α) Από την ηλικία της Μαίρης
(β) Από την έλλειψη άδειας γάμου
(γ) Από το γεγονός ότι ο ιερέας έχει καθαιρεθεί.

Ενδεικτικές απαντήσεις:

(α) 

Σύμφωνα με την ΑΚ 1350 οι μελλόνυμφοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (ΑΚ 127), πράγμα που δεν συμβαίνει για την Μαίρη (16 ετών). Δύναται όμως να συναφθεί γάμος μεταξύ τους εφόσον τους δοθεί δικαστική άδεια και εφόσον η τέλεσή του επιβάλλεται για σπουδαίο λόγο. Στην προκειμένη περίπτωση η γέννηση ενός τέκνου αποτελεί σπουδαίος λόγος.

Η Μαίρη θα μπορούσε να συνάψει έγκυρο γάμο με τον Κώστα εφόσον είχε τη γενική συναίνεση των γονέων της (ΑΚ 136, 1510) πράγμα που δεν αναφέρεται στο συγκεκριμένο πρακτικό.

Συνεπώς, πρόσωπα με περιορισμένη ικανότητα όπως η Μαίρη είναι ικανά να επιχειρήσουν δικαιοπραξία μόνο στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος. Ο νόμος στο άρθρο του ΑΚ 1350 προϋποθέτει ρητά και οι δύο μελλόνυμφοι να έχουν συμπληρώσει τα 18 έτη και επομένως, ο γάμος μεταξύ Μαίρης και Κώστα πάσχει από ακυρότητα η οποία όμως θεραπεύεται εφόσον τους δοθεί δικαστική άδεια (ΑΚ 1373).

(β) 
Σύμφωνα με την ΑΚ 1368 για να τελεσθεί γάμος είτε πολιτικός είτε θρησκευτικός απαιτείται άδεια του δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας της τελευταίας κατοικίας του καθενός από τα πρόσωπα που θα παντρευτούν.  

Στην προκειμένη περίπτωση μεταξύ Μαίρης και Κώστα τελέστηκε θρησκευτικός γάμος όπου στην πράξη ο γάμος αυτός γίνεται μόνο με την άδεια του θρησκευτικού λειτουργού (η οποία είναι πράξη παράνομη αλλά ανεκτή από την Ελληνική Πολιτεία) και μάλιστα η έλλειψη αυτής δεν επηρεάζει το κύρος του γάμου αφού η διάταξη της ΑΚ 1368 δεν περιέχει κυρώσεις ή συνέπειες.
 
(γ)
Σύμφωνα με την ΑΚ 1372 παρ. 1, γάμος που χαρακτηρίζεται ελαττωματικός είναι νομικά ανύπαρκτος (ανυπόστατος), δεν παράγει καμία έννομη συνέπεια, τα πρόσωπα παραμένουν ξένα μεταξύ τους και τα παιδιά που θα γεννηθούν θα θεωρηθούν εκτός γάμου. Μόνο η σύναψη γάμου μπορεί να άρει το ανυπόστατο. 

Ο θρησκευτικός λειτουργός που τελεί το γάμο πρέπει να έχει, κατά τους κανόνες του θρησκεύματος ή του δόγματος στο οποίο ανήκει, την προς τούτο αρμοδιότητα. Έτσι, αν ο ορθόδοξος γάμος ιερολογηθεί από ιερέα που έχει καθαιρεθεί ή δεν έχει χειροτονηθεί, δεν υπάρχει ιερολογία.

Επομένως, στην προκειμένη περίπτωση όπου ο ιερέας που τέλεσε το γάμο είχε καθαιρεθεί ύστερα από απόφαση των αρμοδίων εκκλησιαστικών οργάνων, δεν είχε την καθ' ύλη αρμοδιότητα και συνεπώς, ο γάμος μεταξύ Μαίρης και Κώστα όπου δεν έχει τηρηθεί ένας από τους τύπους που προβλέπει το άρθρο ΑΚ 1367 είναι ανυπόστατος και το τέκνο που αποκτήθηκε από την ένωσή τους θεωρείται εκτός γάμου.ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2

Ο Χαρίλαος, ορθόδοξος στο θρήσκευμα, και η Ελίφ, μουσουλμάνα στο θρήσκευμα, μετά από σύντομη γνωριμία κατά, τη διάρκεια των μεταπτυχιακών τους σπουδών στο Παρίσι, συνάπτουν θρησκευτικό γάμο στην Ευαγγελική Εκκλησία της Θεσσαλονίκης το 2009 και αποκτούν ένα παιδί, την Αλεξάνδρα. 
Λίγο καιρό αργότερα, ο Χαρίλαος γνωρίζει την Τζίνα, συνάπτει ερωτικό δεσμό μαζί της και την παντρεύεται.

Ερωτάται:
Είναι έγκυρος ο γάμος μεταξύ του Χαρίλαου και της Τζίνας;

Ενδεικτική απάντηση :
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων ΑΚ 1350 επ.,  για να είναι έγκυρος ο γάμος μεταξύ του Χαρίλαου και της Τζίνας, πρέπει να μην συντρέχει καμία από τις αρνητικές προϋποθέσεις (κωλύματα) του γάμου. Ένα από τα κωλύματα γάμου σύμφωνα με την ΑΚ 1354 είναι το κώλυμα του προγενέστερου γάμου. Επομένως, θα εξετάσουμε αν ο γάμος μεταξύ Χαρίλαου και Ελίφ ισχύει. Αν ισχύει τότε ο γάμος μεταξύ Χαρίλαου και Τζίνας είναι άκυρος.

Σύμφωνα με την ΑΚ 1371 προκειμένου για γάμο μεταξύ ετεροδόξων ή μεταξύ ετεροθρήσκων η ιεροτελεστία γίνεται όπως απαιτεί το δόγμα ή το θρήσκευμα του ικαθενός από αυτούς που συνέρχονται σε γάμο, εφόσον έχει εμφανή παρουσία στην ελληνική κοινωνική πραγματικότητα και ανεξάρτητα αν έχει λίγους ή πολλούς πιστούς και ας έρχονται οι πρακτικές της/διδασκαλία της σε αντίθεση με την επικρατούσα θρησκεία. 

Στην προκειμένη περίπτωση, οι Χαρίλαος και Ελίφ δεν τέλεσαν γάμο όπως ορίζει το δόγμα τους αλλά σε Ευαγγελική Εκκλησία με αποτέλεσμα να μην έχει τηρηθεί ο απαιτούμενος τύπος που ο νόμος ορίζει και ο γάμος τους να είναι νομικά ανύπαρκτος (ανυπόστατος) (ΑΚ 1372). Το παιδί που απέκτησαν θεωρείται εκτός γάμου και συνεπώς, αφού δεν τέλεσαν άλλο γάμο που να είναι έγκυρος, ο γάμος μεταξύ Χαρίλαου και Τζίνας εφόσον τηρήθηκαν και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις της τέλεσης του γάμου, θεωρείται καθ' όλα έγκυρος.(Πηγή: Αστικός Κώδικας, Εγχειρίδιο Οικογενειακού Δικαίου, Γεωργιάδη)


Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2016

ΝΕΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΣΤΟ ΜΠΛΟΓΚ


Οι νέες σελίδες του μπλογκ που αξίζουν την προσοχή σας και που σιγά σιγά θα εμπλουτίζονται με σημειώσεις και με ανακατευθύνσεις που θα σας βοηθήσουν στο διάβασμά σας είναι:

(τα free lessons είναι μια προσπάθειά άλλων που βοηθούν τον συνάνθρωπο και την κοινοποιώ)

Διαγωνισμός Δικαστικών Επιμελητών

Διαγωνισμός Εθνικής Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης

Δωρεάν Μαθήματα στο Διαδίκτυο & όχι μόνο
 

Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2016

ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016
Καλούνται όσοι συμμετείχαν στις κατατακτήριες εξετάσεις, ακαδ. έτους 2015-16 και επιθυμούν να τους γίνει επίδειξη των γραπτών τους να υποβάλουν  σχετική αίτηση στη Γραμματεία της Σχολής, μέχρι Τρίτη 22/3/2016.
          Η επίδειξη γραπτών θα γίνει:
Για τις Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου:
Την Τετάρτη 23/3/2016 και ώρα 12.00, στο γραφείο της Κοσμήτορας της Σχολής, Ακαδημίας 45, ημιώροφος.
 
Για το Συνταγματικό Δίκαιο:
Την Τρίτη 29/3/2016 και ώρα 15.00, στο γραφείο της Κοσμήτορας της Σχολής, Ακαδημίας 45, ημιώροφος.
 
Για το Γενικό Ποινικό Δίκαιο:
Την Πέμπτη 31/3/2016 και ώρα 14.00, στο γραφείο της Κοσμήτορας της Σχολής, Ακαδημίας 45, ημιώροφος.Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2016

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 2013ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΤΗΣ 31.05.2013Ι.Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών και Πολιτική Δικονομία

Θέμα 1ο
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία GALAXY Α.Ε. με έδρα την Κόρινθο άσκησε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης αγωγή κατά του Χ, κατοίκου Θεσσαλονίκης και ζήτησε να αναγνωρισθεί η κυριότητά της επί ακινήτου ευρισκομένου στην Πάτρα. Κατά τη συζήτηση της αγωγής η ενάγουσα και ο εναγόμενος καταθέτουν εμπρόθεσμα προτάσεις. Ο Χ ισχυρίζεται μόνον ότι αυτός είναι κύριος του ακινήτου, βάσει έκτακτης χρησικτησίας. Το δικαστήριο με απόφασή του που δημοσιεύθηκε στις 10.1.2013 απέρριψε την αγωγή ως αόριστη.
Στις 25.1.2013 ο Χ επιδίδει στην GALAXY Α.Ε. αντίγραφο της αποφάσεως του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, το οποίο (αντίγραφο) παραδίδεται στον Σ, συνεργάτη  του απουσιάζοντος νομίμου εκπροσώπου της ανωτέρω εταιρείας, ο οποίος (Σ) βρίσκεται στο ατομικό γραφείο του τελευταίου.
Στις 24.2.2013 η GALAXY Α.Ε. καταθέτει στη γραμματεία του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης  δικόγραφο εφέσεως κατά της πρωτοβάθμιας αποφάσεως ως προς την απόρριψη της αγωγής της, ισχυριζόμενη ότι αυτή ήταν επαρκώς ορισμένη.
Στη συνέχεια, μετά τον προσδιορισμό δικασίμου για την έφεση από το Εφετείο Θεσσαλονίκης, η υπόθεση ήχθη προς συζήτηση από την GALAXY Α.Ε., με κλήση κάτω από το αντίγραφο του κατατεθέντος δικογράφου εφέσεως, η οποία (κλήση) επιδόθηκε στις 20.3.2013 στον Δ, πληρεξούσιο δικηγόρο που εκπροσώπησε τον Χ στην πρωτοβάθμια δίκη.

Ερωτάται:
1.Είναι κατά τόπο αρμόδιο το Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης;
2.Είναι έγκυρη η επίδοση της αποφάσεως στην GALAXY Α.Ε; Τί πρέπει να    αναφερθεί στην έκθεση επιδόσεως;
3.Ασκήθηκε εμπρόθεσμα η έφεση της GALAXY A.E.;
4.Είναι νόμιμη η επίδοση του αντιγράφου  του δικογράφου της εφέσεως  μαζί    με  την κλήση στον Δ;


Θέμα 2ο
Δικαιώματα του δικαστικού επιμελητή κατά τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως.


ΙΙ. Ποινικός Κώδικας και Κώδικας Ποινικής Δικονομίας

1.Τι είναι πλαστογραφία.
2.Τι είναι παραβίαση οικιακού ασύλου. 
3.Τι είναι ενεργητική και  τι παθητική  δωροδοκία.
4.Πώς υπολογίζονται οι προθεσμίες κατά τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.  
5.Ποιος φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων των ποινικών δικαστηρίων.IIΙ.Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο

1.α)Τι είναι νομικό πρόσωπο;
   β)Τι είναι σωματείο και ποιος ο ελάχιστος αναγκαίος αριθμός των ιδρυτικών μελών του;
   γ)Τι είναι ίδρυμα και πώς ιδρύεται;
2.α)Τι είναι πράγμα κατά την έννοια του νόμου; Η ηλεκτρική ενέργεια είναι πράγμα;
   β)Τι είναι συστατικά; (να αναφέρετε και ένα παράδειγμα).
   γ)Τι είναι παραρτήματα; (να αναφέρετε και ένα παράδειγμα).
   δ)Ποια είναι τα εμπράγματα δικαιώματα;
   ε)Ποια είναι τα είδη των δουλειών και τι σημαίνει το καθένα από αυτά;
3.α)Ποια είναι τα τυπικά στοιχεία της τραπεζικής επιταγής;
   β)Ποια είναι τα πρόσωπα, που μπορεί να εμπλέκονται σε μία συναλλαγματική και ποια τα δικαιώματα ή οι υποχρεώσεις αυτών;
4.α)Ο Δήμος Α βρίσκεται από πενταμήνου σε γενική και μόνιμη αδυναμία εκπληρώσεως των ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεών του. Μπορεί να κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως;
   β)Ποιοι ονομάζονται πτωχευτικοί πιστωτές και ποιες κατηγορίες πτωχευτικών πιστωτών υπάρχουν;