Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015

ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΘΕΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 2014-2015

ΘΕΜΑ 2ο  2014-2015: Η ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΌταν ο νόμος ορίζει ως χρόνο έναρξης της ουσιαστικής ισχύς του μια χρονική στιγμή πριν την τυπική ισχύ του τότε μιλάμε για αναδρομική ισχύ του νόμου. Επομένως, αναδρομικός νόμος ονομάζεται ο νόμος που καταλαμβάνει γεγονότα που συντελέστηκαν στο παρελθόν και ειδικότερα πριν από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Η αναδρομικότητα των νόμων είναι καταρχήν ανεπίτρεπτη  γιατί δε συμβιβάζεται με τη φύση και το σκοπό των κανόνων του δικαίου και αντίκειται στις αρχές του Κράτους Δικαίου.
Ο νόμος ισχύει μόνο για το μέλλον, επομένως η τυχόν αναδρομικότητα του νόμου αποτελεί την εξαίρεση και θα πρέπει να προκύπτει από τον ίδιο τον νόμο. Τούτο ορίζει το άρθρο 2 ΑΚ «ο νόμος ορίζει για το μέλλον δεν έχει αναδρομική ισχύ». Η διάταξη αυτή λειτουργεί μόνο ως ερμηνευτικός κανόνας και ως κατευθυντήρια γραμμή.
Η αρχή της αναδρομικότητας των νόμων δεσμεύει ον κοινό νομοθέτη μόνον όταν κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα. Γενική απαγόρευση της αναδρομικότητας στο Σύνταγμα δεν υπάρχει.
Ειδικά όμως στο Σύνταγμα απαγορεύεται η αναδρομική ισχύς:
1.   Των ποινικών νόμων (άρθρο 7 παρ. 1 Σ) όπου απαγορεύει την αναδρομική ισχύ μόνο των δυσμενέστερων ουσιαστικών ποινικών νόμων, δεν απαγορεύει όμως την αναδρομικότητα των επιεικέστερων ουσιαστικών ή των δικονομικών ποινικών νόμων.
2.   Των φορολογικών νόμων (άρθρο 78 παρ. 2 Σ).
3.   Των ψευδοερμηνευτικών νόμων που ερμηνεύουν προηγούμενο νόμο χωρίς να είναι πράγματι ερμηνευτικός (άρθρο 77 παρ. 2 Σ).
Αναδρομικοί είναι από τη φύση τους οι λεγόμενοι ερμηνευτικοί νόμοι. Ερμηνευτικός νόμος είναι ο νόμος ο οποίος ερμηνεύει αυθεντικά μια διάταξη άλλου νόμου. Η ισχύς του ερμηνευτικού ανατρέχει στον χρόνο έναρξης της ισχύς της διάταξης που ερμηνεύει το άρθρο 77 παρ. 2 Σ. Αναδρομικότητα έχουν οι ερμηνευτικοί νόμοι μόνο στην περίπτωση που υπήρχε πραγματική ασάφεια στις διατάξεις του ερμηνευμένου νόμου. Ο νεότερος ερμηνευτικός νόμος διευκρινίζει ποιο ήταν το αληθινό νόημα του ερμηνευόμενου νόμου από τότε που ίσχυε δηλ. αναδρομικά.
Όμως, στο παρελθόν πολλές φορές ο νομοθέτης ενώ δεν υπήρχε αμφιβολία στο νόημα του παλιού νόμου, θέλοντας να τον τροποποιήσει αναδρομικά, βάφτιζε το νέο νόμο ερμηνευτικό. Πρόκειται για μη γνήσιο (μη πραγματικό) ερμηνευτικό νόμο που λέγεται ψευδοερμηνευτικός νόμος. Οι ψευδοερμηνευτικοί νόμοι έχουν ισχύ μόνο από την ημέρα της δημοσίευσής τους και μετά.
Επίσης, αντισυνταγματικός θα είναι ένας αναδρομικός νόμος αν προσκρούει σε οποιαδήποτε διάταξη του Συντάγματος στην οποία θα μπορούσε να προσκρούει και μη αναδρομικός. Για παράδειγμα το ατομικό δικαίωμα της ισότητας (άρθρο 4 παρ. 1 Σ) απαγορεύει την αναδρομικότητα νόμου η οποία καταλαμβάνει αυθαίρετα μόνο ορισμένα πρόσωπα ή μια ορισμένη κατηγορία προσώπων.
Υποστηρίζεται ο περιορισμός της ευχέρειας του νομοθέτη να δίνει στο νόμο αναδρομική ισχύ θα ετίθετο σε κίνδυνο:
1.   Η ασφάλεια του δικαίου αν οποιοδήποτε νομικό καθεστώς θα μπορούσε να ανατραπεί αναδρομικά με μεταγενέστερους νόμους.
2.   Η αρχή της διακρίσεως των λειτουργικών (άρθρο 26 Σ).
3.   Η δημοκρατική αρχή κ.λπ.
Η επίκληση όμως τέτοιων αρχών υπέρ της γενίκευσης της μη αναδρομής δύσκολα θα μπορούσε να γίνει πειστική. Το Σύνταγμα απαγόρευσε την αναδρομικότητα όπου κρίνει αναγκαίο και σκόπιμο.
Αναδρομική ισχύ έχουν (όταν δεν ορίζουν το αντίθετο) οι τυπικοί νόμοι που κυρώνουν πράξεις της εκτελεστικής εξουσίας είτε ειδικές, είτε κανονιστικές. Εξαίρεση υπάρχει σύμφωνα με την νομολογία όταν πρόκειται για εν στενή έννοια διοικητική πράξη που έχει προσβληθεί με αίτηση ακυρώσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Σε αντίθεση με τους τυπικούς νόμους οι κατ' εξουσιοδότηση εκδιδόμενοι με κανονιστικές πράξεις νομικοί κανόνες δεν έχουν αναδρομική ισχύ. 

(απαντημένο από το βιβλίο της Ανδρ. Γ. Μαρκαντωνάτου - Σκαλτσά)

Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015

ΣΟΣ ΘΕΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ 2015-2016ΤΙ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ; (ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟ ΣΤΕΝΗ ΕΝΝΟΙΑ)

Το πλαίσιο της υπό στενή έννοια δημόσιας διοίκησης για την οποία γίνεται λόγος πιο πάνω ολοκληρώνεται με τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες και τις ανεξάρτητες αρχές. Ειδικότερα:
·         Αποκεντρωμένες υπηρεσίες: Ορισμένες δημόσιες υπηρεσίες χαρακτηρίζονται νομοθετικά ότι λειτουργούν ως αποκεντρωμένες με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Δεν εντάσσονται στο σύστημα της διοικητικής αποκέντρωσης, αποτελούν μάλλον ενδιάμεση μορφή μεταξύ συγκεντρωτικού και αποκεντρωτικού συστήματος διοίκησης.
Ως ένα βαθμό έχουν αυτοτέλεια, δεν αποτελούν ΝΠΔΔ, μπορεί να διοικούνται από διοικητικά συμβούλια και η δικαστική τους εκπροσώπηση ανήκει κατά κανόνα στα κρατικά όργανα.
Αποκεντρωμένες υπηρεσίες αποτελούν το Εθνικό Τυπογραφείο, οι βιβλιοθήκες των ΑΕΙ, το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων.
·         Ανεξάρτητες Αρχές: Αυτές οι δημόσιες υπηρεσίες ανήκουν στο νομικό πρόσωπο του δημοσίου και αποτελούν τμήμα της διοικητικής – εκτελεστικής λειτουργίας γιατί αναπτύσσουν τη δράση τους στο πλαίσιο της εκτελεστικής λειτουργίας. Κατά την αναθεώρηση του Συντάγματος το 2001, ο συνταγματικός νομοθέτης προέβλεψε στις επιμέρους συνταγματικές διατάξεις τη λειτουργία επιπλέον οργάνων στην εκτελεστική λειτουργία, τα οποία σύμφωνα με 101Α Σ είναι ανεξάρτητα δηλ δεν υπάγονται σε ιεραρχικό έλεγχο και κρατική εποπτεία και αναδεικνύονται με ιδιαίτερη κοινοβουλευτική διαδικασία.
Η λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία που απολαμβάνουν τα μέλη τους σημαίνει ότι δεν είναι δυνατό να ανακληθούν οποιαδήποτε στιγμή  και αφετέρου δεν υπόκειται σε ιεραρχικό έλεγχο και κρατική εποπτεία. Οι αρχές υπάγονται μόνο στον έλεγχο της βουλής και όχι ακριβώς σε διοικητικό έλεγχο. Προβλέπεται άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου δηλαδή πολιτικού.  Η μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της βουλής είναι αρμόδια για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο.
Ως διοικητικές αρχές εκτός από ατομικές διοικητικές πράξεις, εκδίδουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και κανονιστικές πράξεις. Η κανονιστική τους αρμοδιότητα επιτρέπεται στα όρια του άρθρου 43 Σ δηλ μπορούν να ρυθμίσουν ειδικότερα θέματα και ιδίως θέματα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα όπως ζητήματα εσωτερικής λειτουργίας και οικονομικής διαχείρισης.
Αναπτύσσουν τη δράση τους στο πλαίσιο της εκτελεστικής εξουσίας. Ο αναθεωρητικός νομοθέτης του 2001 με διατάξεις κατοχύρωσε ανεξάρτητες αρχές που εκ πρώτης όψεως αποσκοπούν είτε στην προστασία των ατομικών δικαιωμάτων, είτε στην αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών της δημόσιας διοίκησης, είτε στη διασφάλιση διαφάνειας και αμεροληψίας των οργάνων της διοίκησης.
Στην πρώτη κατηγορία υπάγονται η αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 9Α Σ) και η αρχή διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών (άρθρο 19 παρ. 2 Σ).
Στην δεύτερη κατηγορία υπάγονται αρχές που ασκούν εποπτεία στο σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης όπως το ΑΣΕΠ (άρθρο 103 παρ. 7 Σ) και ο Συνήγορος του Πολίτη (άρθρο 103 παρ. 9 Σ).
Στην Τρίτη κατηγορία ανήκουν οι αρχές όπως το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) (άρθρο 15 παρ. 2 Σ).
Υπάρχουν και αρχές με νομοθετική κατοχύρωση και ασκούν αρμοδιότητες σχετικές με τη λειτουργία της αγοράς: η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, η Εθνική Αρχή Ιατρικής υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, ο Συνήγορος του Καταναλωτή, η Εθνική Αναλογιστική Αρχή και η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Η Επιτροπή Εποπτείας και  Ελέγχου τυχερών παιχνιδιών. Η διαφορά όλων αυτών από τις συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές συνίσταται στον τρόπο επιλογής των μελών τους.
Στις συνταγματικά κατοχυρωμένες τα μέλη τους επιλέγονται με απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της βουλής σύμφωνα με το Σύνταγμα (άρθρο 101 Α παρ. 2 Σ) και τον κανονισμό της βουλής μετά από πρόταση του αρμοδίου υπουργού. Η επιλογή είναι υποχρεωτική από την κυβέρνηση από την οποία απλώς διορίζονται τα μέλη. Η επιλογή του υπαλληλικού προσωπικού μετά γίνεται από την Αρχή.

Βιβλιογραφία: Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, Ανδρ. Γ. Μαρκαντωνάτου-Σκαλτσά (σελ. 66-68)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝΤα ΣΟΣ θέματα του διοικητικού δικαίου της δημόσιας διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου που παραθέτω στο μπλογκ μου, είναι και εν δυνάμει ΣΟΣ θέματα φετινά και του συνταγματικού δικαίου των κατατακτηρίων της Νομικής Αθηνών.

Φιλικά,
Λίνα.

ΣΟΣ ΘΕΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ 2015-2016 ΤΙ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΥΠΟ ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ;

Σύνταγμα υπό τυπική έννοια είναι ο καταστατικός χάρτης της χώρας δηλαδή το κείμενο του ισχύοντος θεμελιώδους νόμου του κράτους όπως έχει αναθεωρηθεί (1975/1986/2001/2008) ή το σύνολο των κανόνων δικαίου οι οποίοι παράγονται και αναθεωρούνται σύμφωνα με διαδικασία ειδική και ανώτερης αυτής που χρησιμοποιείται για τον κοινό νομοθέτη.
Έχει αυξημένη τυπική ισχύ σε σχέση με τους κοινούς νόμους και είναι ιστάμενος ιεραρχικά υπεράνω των νόμων και τίθεται σε διαφορετική αναθεωρητική διαδικασία  από εκείνη των κοινών νόμων.
Δηλωτικές της ανωτέρας τυπικής ισχύος του είναι οι διατάξεις που αφορούν την αναθεώρησή του, την κατάργηση νόμων και διοικητικών πράξεων αντίθετων προς αυτό, τον έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων και την υποχρέωση των δικαστών να μη συμμορφώνονται σε διατάξεις που τίθενται προς κατάλυσή του.
Στο Σύνταγμα περιλαμβάνονται και οι ερμηνευτικές δηλώσεις οι οποίες είναι διατάξεις αυξημένης τυπικής ισχύος βάσει των οποίων ερμηνεύεται αυθεντικά ή συμπληρώνεται το νόημα διάταξης. Αν προέρχονται από συντακτική συνέλευση εξομοιώνονται ως προς την ισχύ τους με τις υπόλοιπες διατάξεις του συντάγματος, αν όμως προέρχονται από αναθεωρητική βουλή η ισχύς τους είναι ίση με την ισχύ των λοιπών διατάξεων αλλά δεν αφορούν τις μη υποκείμενες σε αναθεώρηση διατάξεις του Συντάγματος.
Το γραπτό Σύνταγμα διακρίνεται σε ήπιο και αυστηρό:
·         Ήπιο είναι το Σύνταγμα που δεν έχει αυξημένη τυπική ισχύ έναντι των κοινών νόμων και μπορεί να τροποποιηθεί με τη διαδικασία της ασκήσεως της κοινής νομοθετικής διαδικασίας. Όπου επικρατεί ήπιο Σύνταγμα εκεί δεν υπάρχει τυπική διάκριση μεταξύ Συντάγματος και νόμων πχ Ηνωμένο Βασίλειο, Ν. Ζηλανδία, Ισραήλ κ.λπ.
·         Αυστηρό είναι το Σύνταγμα του οποίου οι κανόνες του υπερέχουν έναντι των άλλων κανόνων της έννομης τάξης, μεταβάλλονται με διάφορο τρόπο από εκείνων των νόμων. Στο αυστηρό σύνταγμα όπως το Ελληνικό, η αντιπροσωπεία του εκλογικού σώματος πρέπει να έχει εκλεγεί ως συντακτική ή αναθεωρητική. Καμία διάταξη του Συντάγματος δεν μπορεί να καταργηθεί ή τροποποιηθεί με τη διαδικασία του κοινού νόμου. Αυστηρά στην Ελληνική Ιστορία ήταν τα Συντάγματα του 1844, 1864, 1921, 1927, 1952 και 1975.
Η αυστηρότητα του συντάγματος συνιστά αφενός εγγύηση της διάρκειας της πολιτικής βούλησης και των θεσμών που υπάρχουν στο Σύνταγμα και αφετέρου ο έλεγχος της συμφωνίας διάταξης νόμου προς συνταγματική διάταξη ήτοι ο έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων είναι νοητός μόνο σε συστήματα δικαίου που διαθέτουν αυστηρό σύνταγμα.
Σύνταγμα υπό ουσιαστική έννοια είναι αυτό που συμπίπτει με το συνταγματικό δίκαιο, αναφέρεται δηλαδή στο περιεχόμενο του Συντάγματος. Είναι το σύνολο των κανόνων δικαίου που καθορίζουν τη μορφή του πολιτεύματος, την οργάνωση του Κράτους, καθώς και τη θέση και τα όρια της κρατικής εξουσίας απέναντι στα πρόσωπα που υπόκεινται σε αυτήν. Είναι ο θεμελιώδης νόμος και διακρίνεται από τους λοιπούς κοινούς νόμους.
Οι κανόνες του συνταγματικού δικαίου πηγάζουν ή από έθιμο (=άγραφο σύνταγμα στην κυριολεξία δεν απαντάται πουθενά στον κόσμο, αν και ο όρος χρησιμοποιείται από τη θεωρία ως συνώνυμη του όρου εθιμικό δίκαιο βλέπε περίπτωση Ηνωμένου Βασιλείου  όπου το Σύνταγμά τους είναι κυρίως εθιμικό αλλά και γραπτό) ή από γραπτό κείμενο. Στην πρώτη περίπτωση μιλάμε για εθιμικό δίκαιο το οποίο προηγήθηκε του γραπτού συντάγματος. Μέχρι τη Γαλλική Επανάσταση το εθιμικό δίκαιο αποτελούσε την κύρια πηγή του συνταγματικού δικαίου. Σήμερα μόνο η Αγγλία κρατά τον τύπο του εθιμικού ή άγραφου συντάγματος.
Γραπτό σύνταγμα είναι το Σύνταγμα που διατυπώνεται σε ένα ή περισσότερα του ενός κείμενα, ψηφίζεται με ειδική διαδικασία, δυσχερέστερη των κοινών νόμων. Με τις διακρίσεις του Συντάγματος σε τυπικό και ουσιαστικό αυστηρό, και ήπιο συναρτώνται δύο κυρίως ζητήματα:
(α) Ο έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων.
(β) Η αναθεώρηση του συντάγματος ως εγγύησης της υπεροχής του συνταγματικού χάρτη.
Το ΣτΕ με αποφάσεις του έκρινε ότι δεν είναι δυνατό μία διάταξη του Συντάγματος να θεωρηθεί άκυρη και να μην εφαρμοστεί επειδή είναι αντίθετη προς άλλες διατάξεις. Όλες οι διατάξεις του συντάγματος είναι ίσες μεταξύ τους.
Η βαθιά γνώση του συνταγματικού δικαίου αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την καλλιέργεια και εφαρμογή του Διοικητικού Δικαίου. Θεμελιώδη σημασία έχει η ανθρωποκεντρική θεώρηση του κράτους στο Σύνταγμα του 1975 στο άρθρο 2 παρ. 1.
Το γεγονός ότι πολλές διατάξεις του συντάγματος αποτελούν πηγή για το διοικητικό δίκαιο έχει μεγάλη σημασία για το δίκαιο αυτό διότι οι κανόνες του συντάγματος είναι σταθεροί από τη φύση τους και παρουσιάζουν διάρκεια ενώ οι κανόνες του διοικητικού είναι ευμετάβλητοι και εφήμεροι. 

Βιβλιογραφία: Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, Ανδρομάχη Γ Μαρκαντωνάτου - Σκαλτσά (σελ. 96-99)

ΣΟΣ ΘΕΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ 2015-2016
ΤΙ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ;

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Συντάγματος τα όργανα κάθε λειτουργίας δεν μπορούν να ενεργούν παρά μόνο εκείνες τις πράξεις που κατά το περιεχόμενό τους ανήκουν σε αυτή τη λειτουργία.
Εξαιτίας της υποταγής της Διοίκησης στο νόμο και του γεγονότος ότι τα δικαστήρια δικάζουν σύμφωνα με το νόμο, προκύπτει η λεγόμενη «αρχή της υπεροχής του νόμου» που σημαίνει ότι η νομοθετική λειτουργία είναι ελεύθερη να θέτει κανόνες δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Συντάγματος τους οποίους τους θεωρεί πρόσφορους και κατάλληλους.
Οι δε άλλες δύο λειτουργίες (εκτελεστική και δικαστική) οφείλουν να τους τηρούν και να τους εφαρμόζουν. Η υπεροχή της νομοθετικής λειτουργίας είναι απόρροια της δημοκρατικής αρχής και της αρχής της λαϊκής κυριαρχίας που θέλει τη βουλή ως το αμεσότερο και αυθεντικότερο εκφραστή της λαϊκής θέλησης, να προηγείται θεσμικά όλων των άλλων κρατικών οργάνων.
Η αρχή όμως της υπεροχής του νόμου δεν σημαίνει ότι η νομοθετική λειτουργία είναι αδέσμευτη από τις πράξεις των άλλων δύο άλλων λειτουργιών. Δημιουργείται ένα σύμπλεγμα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που έχει κάθε μία λειτουργία προς τις δύο άλλες. Και ειδικότερα:
Η νομοθετική λειτουργία έναντι της εκτελεστικής
Η υπεροχή της νομοθετικής λειτουργίας έναντι της διοικητικής λειτουργίας είναι δεδομένη διότι αλλιώς δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η αρχή της νομιμότητας. Όμως δεν επιτρέπεται η νομοθετική να υποκαθιστά την διοικητική σε αρμοδιότητες που ανήκουν κατά το Σύνταγμα στην διοικητική λειτουργία.
Οπότε, η νομοθετική λειτουργία μπορεί να τροποποιεί και να καταργεί πράξεις των οργάνων της νομοθετικής λειτουργίας. Οι διοικητικές πράξεις εκδίδονται σε εφαρμογή κάποιου νόμου. Η νομοθετική λειτουργία μπορεί να καταργήσει το νόμο αναδρομικά. Αυτό όμως το δικαίωμα της νομοθετικής λειτουργίας υπόκειται σε περιορισμούς:
·         Δεν μπορεί να καταργήσει διοικητικές πράξεις που ίδρυσαν προστατευόμενα από το Σύνταγμα δικαιώματα.
·         Δεν μπορεί ο νομοθέτης να επικυρώσει αναδρομικά ατομικές διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν παρανόμως όταν έχει ασκηθεί κατ' αυτών αίτηση ακυρώσεως και εκκρεμεί σχετική δίκη. Η νομοθετική εξουσία σύμφωνα με άρθρα 26, 43 παρ. 2, 44 παρ. 1 Σ δεν μπορεί να νομιμοποιήσει αναδρομικά κανόνες δικαίου που εκδόθηκαν χωρίς νομοθετικές εξουσιοδοτήσεις.
Μπορεί όμως να ρυθμίσει με νόμο αναδρομικής ισχύος το ίδιο αντικείμενο το οποίο παράνομα ρύθμισε η εκτελεστική λειτουργία. Μπορεί ακόμα να επικυρώσει με νόμο αναδρομικά κανονιστική πράξη έστω και αν εκκρεμεί κατ' αυτής αίτηση ακυρώσεως.
Η νομοθετική λειτουργία έναντι της δικαστικής
Η νομοθετική λειτουργία δεν μπορεί:
(α) Να επιλύσει απευθείας με νόμο δικαστική διαφορά  πχ ο νόμος δεν μπορεί να λύσει μια οικογενειακή διαφορά μεταξύ δύο προσώπων διότι σύμφωνα με το Σύνταγμα η δικαιοσύνη απονέμεται από τα δικαστήρια να θεσπίσει την παραγραφή των απαιτήσεων και την κατάργηση των σχετικών δικών.
(β) Δεν μπορεί να καταργήσει με νόμο δικαστική απόφαση. Ο νομοθέτης απαγορεύεται να διατυπώσει κανόνα που να αίρει το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης δηλ. να καταργεί τη δικαστική κρίση. Διότι ο νομοθέτης δεν επεμβαίνει στη δικαστική κρίση αλλά ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο τη βάσει της αποφάσεως δημιουργηθείσα νομική κατάσταση.
(γ) Μπορεί όμως να θεσπίσει την αναθεώρηση ή επανεξέταση των δικαστικών αποφάσεων από τα δικαστήρια.
Η δικαστική λειτουργία έναντι της νομοθετικής
Η δικαστική λειτουργία σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 1 είναι ανεξάρτητη και η δικαιοσύνη απονέμεται από δικαστήρια συγκροτούμενα από τακτικούς δικαστές που απολαμβάνουν  λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας.
Η δε απονομή πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους νόμους και το Σύνταγμα. Εάν ένας νόμος είναι αντίθετος στο Σύνταγμα, τα δικαστήρια οφείλουν να μην εφαρμόσουν αυτόν τον νόμο, διότι τα δικαστήρια ελέγχουν την συνταγματικότητα των νόμων σύμφωνα με τα άρθρα 87 παρ. 2 & 93 παρ. 4.
Το δικαίωμα των δικαστηρίων αυτό δεν σημαίνει ότι τα δικαστήρια ακυρώνουν τον νόμο, διότι αυτό θα αποτελούσε επέμβαση στην αρμοδιότητα της νομοθετικής λειτουργίας και υποκατάσταση των οργάνων της δικαστικής λειτουργίας στα έργα της νομοθετικής. Το δικαίωμα του ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων από τα δικαστήρια αφορά κυρίως το περιεχόμενο αυτών και όχι τα εξωτερικά στοιχεία των νόμων πχ δεν ελέγχουν αν τηρήθηκε η διαδικασία ψηφίσεως του νόμου κ.λπ. Αυτά είναι interna corporis (εσωτερικές διαδικασίες) της βουλής τα οποία δεν επιτρέπεται να εξετάζονται από τα δικαστήρια. Επίσης ο δικαστής της ακύρωσης δεν ελέγχει τη σκοπιμότητα των διατάξεων νομοθετικού περιεχομένου.
Η δικαστική λειτουργία έναντι της εκτελεστικής
Τα δικαστήρια μπορούν να ελέγχουν αν οι νόμοι είναι σύμφωνοι με το Σύνταγμα αλλά και αν οι διοικητικές πράξεις είναι σύμφωνες με τους νόμους και το Σύνταγμα. Έτσι ενώπιον ποινικού δικαστηρίου ο πολίτης μπορεί να ισχυριστεί ότι η διοικητική πράξη είναι παράνομη, ο δικαστής υποχρεούται να εξετάσει τον ισχυρισμό αυτόν και να μην εφαρμόσει την πράξη αν κρίνει παρεμπιπτόντως ότι αυτή είναι παράνομη.
Το δικαίωμα αυτό των δικαστηρίων να ελέγχουν τη νομιμότητα των διοικητικών πράξεων δεν φθάνει μέχρι την ακύρωση των παράνομων διοικητικών πράξεων, απλά αρνούνται να τις  εφαρμόσουν. Επίσης τα δικαστήρια δεν μπορούν να επεμβαίνουν στο έργο της Διοίκησης δηλαδή δεν μπορεί ένα δικαστήριο να κλείσει ένα εργοστάσιο.
Η εκτελεστική λειτουργία έναντι της νομοθετικής
Η διοίκηση οφείλει να τηρεί τον νόμο ακόμα και αν αμφιβάλλει εφόσον είναι σύμφωνος με το Σύνταγμα. Σε περίπτωση που ο νόμος είναι καταδήλως αντισυνταγματικός, δύναται η διοίκηση να μην εφαρμόσει το νόμο.
Στις λοιπές περιπτώσεις όπου η αντισυνταγματικότητα είναι αμφίβολη, τα διοικητικά όργανα οφείλουν να εφαρμόσουν το νόμο, διότι αυτό απαιτεί η ανάγκη ομαλής λειτουργίας της διοικήσεως.


Η εκτελεστική λειτουργία έναντι της δικαστικής
Τα διοικητικά όργανα οφείλουν να σέβονται τις πράξεις της δικαστικής λειτουργίας, ήτοι τις αποφάσεις των δικαστηρίων, τις οποίες οφείλουν να εφαρμόζουν. Η εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων ανάγεται στο επίπεδο των σχέσεων μεταξύ εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας.  Με το άρθρο 95 παρ. 5 Σ  η διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις ακυρωτικές αποφάσεις του ΣτΕ. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής επισύρει ευθύνη στο υπαίτιο όργανο, όπως ο νόμος ορίζει.

Βιβλιογραφία: Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου - Α. Γ. Μαρκαντωνάτου - Σκαλτσά (σελ. 87-91)